Reglement der beHOEDers ingericht te Oudenaarde

Den 2 februari 2007

HOEDenaerde


In het jaar Ons Heren tweeduizend en zeven, den 2° februari, kwamen op uitnodiging van een notoire hoedenliefhebber uit Zottegem, waar al een gilde van de beHOEDers bestaat, een aantal hoedendragers uit de regio Oudenaarde samen. Zij stelden volgende standregelen op.


1.     De gilde wordt boven de doopvont gehouden als “HOEDENAERDE”, gilde der beHOEDers, regio Oudenaarde, een feitelijke vereniging. In geen enkele correspondentie, reclame, affichage of anderszins, mag de naam anders worden gespeld noch geschreven. Ten jare 2018, 27 november, wordt op de algemene vergadering beslist om de feitelijke vereniging te benoemen tot een VZW 'HOEDENAERDE VZW'.


2.     De gilde stelt zich tot doel het bevorderen van het dragen van een hoed. Onder “hoed” wordt verstaan: een hoofddeksel met een redelijke vaste vorm, in diverse vormen en materialen met een min of meer stijve, rondlopende rand en met een “bol”. De gilde zet daarentegen bepaald geen hoge hoed op voor petten, klakken en aanverwanten.


3.     De gilde wordt bestuurd door een Raad van Wijze Hoeden. De Raad wordt benoemd om de twee jaar. De benoeming, per functie, gebeurt tijdens de algemene vergadering, bij geheime stemming en zonder voordracht. Brekende schakels worden onmiddellijk gelast. De eerste Raad bestaat uit de stichtende verkozen leden. Een P.R.-medewerker wordt gecoöpteerd.


4.     De leden van de Raad hebben elk hun specifieke functie en opdracht in het verspreiden van het dragen van een hoed, te weten:


De Swisshoed: wordt gedragen door de erevoorzitter, die het overzicht bewaard over het doen en laten van de gilde. Hij kijkt nauwlettend toe op zijn onderdanen en geeft berispingen waar nodig is. Hij leidt de gilde in goede banen.

De Pauwhoed: Hij neemt het voorzitterschap waar en voor hem doet elk lid van de gilde de hoed af. Naar aloude traditie heeft hij het eerste en laatste woord,… als de anderen niets te vertellen hebben.

De Pastoorshoed: Fungeert als ondervoorzitter en ceremoniemeester. Hij waakt over de gilde als de Pauwhoed andere zaken aan het hoofd heeft. Hij zorgt voor de initiatieriten en waakt over de goede zeden.

De Bolhoed: Staat in voor de financiële kant van de zaak en behartigt het welzijn en de welvaart van de gilde.

De Steek: Notuleert de vergaderingen, zorgt voor een natje en een droogje en nodigt uit, op vraag van de Pauwhoed of van minstens drie andere leden van de Raad van Wijze Hoeden.

De Buishoed: deze plastisch-artistieke duizendpoot zorgt voor het inkleuren van kentekens, brochures, affiches, en dergelijke die door de gilde worden gebruikt of verspreid.

De Strohoed: fungeert als PR-man van de gilde.


Deze functies worden door de specifieke hoed gekenmerkt. De leden van de Raad van Wijze Hoeden dragen hun geijkt hoofddeksel bij iedere officiële gelegenheid.


5.     De beHOEDers zijn een gilde. Onder geen enkel beding mogen de woorden “club” en “vereniging” worden gebruikt. Wie dit wel doet krijgt een boete van 10€.


6.     Een nieuw lid kan enkel toetreden na voordracht door een peter, na de goedkeuring van de Raad der Wijzen.


7.     Bij de opname in de gilde zal de peter bijgestaan worden door de Pastoorshoed, die de inwijdingsceremonie uitvoert. Deze bestaat onder meer uit het voorlezen van de standregelen, die dan door het nieuwe lid moeten ondertekend worden. Vooraf wordt de hoed van de kandidaat gekeurd door de Raad van Wijze Hoeden.


8.     Ieder lid wordt geacht van goede smaak, gedrag en zeden te zijn.


9.     De hoed wordt gedragen van Allerheiligen tot Pasen. De opening van het hoedenseizoen gebeurt in het lokaal met een plechtige hoedenopzetting. Het einde wordt gekoppeld aan een plechtige hoedenafzetting. Tijdens het hoedenseizoen moet elk lid – op straffe van boete van 10 € - zijn hoed dragen tijdens de vergaderingen, plechtigheden en recepties. Ook tijdens het weekenden bij bezoeken aan het gildeleden, als U kostuum en das draagt en in het openbaar komt. Na het hoedenseizoen kan de zomerhoed gedragen worden, is zelfs aanbevolen. Het dragen van de HOED is ook verplicht op alle activiteiten, georganiseerd door HOEDenaerde, gedurende gans het jaar.  De hoed moet altijd keurig op het hoofd staan en een verzorgde indruk geven.


10.     Leden van de gilde groeten elkaar altijd met de hoed. Hierbij wordt de hoed met de linkerhand even opgetild, zonder heftige bewegingen, gedistingeerd en met etiquette.


11.     Het is de leden volstrekt verboden andermans pluimen op de hoed te steken. Zij zullen nooit een hoed gebruiken om geld in te zamelen, tenzij het ten voordele van de gilde is.


12.     De gilde komt vier keer per jaar samen: bij de opening en de afsluiting van het hoedenseizoen en in de lente en de herfst voor een wandeling of uitstap. De Raad van Wijze HOEDen kan eventueel bijkomend afzonderlijk vergaderen.


13.     Elk lid wordt geacht aanwezig te zijn op elk van deze vergaderingen, zo niet betaalt hij een boete van 15 €. Indien dit niet mogelijk is wordt verwacht dat het lid zich laat verontschuldigen. Bij veelvuldige afwezigheden of geen verwittiging van afwezigheid, kan het bestuur oordelen om het lidmaatschap van het betrokken lid niet meer te verlengen. Enkel een geldige reden kan hem hiervan kwijtschelden. Onder geldige reden worden onder andere verstaan:

- een hoogzwangere vrouw of vriendin

- acute darmperikelen (lastig voor het lid en storend voor het verloop van de vergadering).

- Een zwaar hoofd of een kater, zodat hij zijn hoed niet op zijn hoofd kan dragen en derhalve als storend  element in de vergadering zou zitten.

- Een niet meer te temperen vrouw of een onbedwingbare drang (enkel als het meer dan veertien dagen geleden is!)

- Een pasgeboren kleinkind

- Ziekte (maar enkel op doktersvoorschrift)


14.     Wie twee keer zonder geldige reden, of met een doorzichtig foefje, afwezig is, zal blootshoofds en met de HOED in de hand voor Raad van Wijze Hoeden moeten verschijnen. Na een letterlijke en figuurlijke bolwassing zal hem de HOED opnieuw opgezet worden en tot vergiffenis van zijn zonden betaalt hij een rondje voor de Raad.


15.     elk lid betaalt jaarlijks een lidgeld van 100 € door overschrijving op het nummer BE47 9792 4284 7080 HOEDenaerde, Steenweg 243, 9810 Eke.

De rondjes worden door de aanwezige leden betaald.

Tijdens de eerste officiële vergadering, 3 april 2007 om 19.00 u. in de Priorij, worden de lidgelden betaald. Het aantal leden wordt beperkt tot vijftig.


16.     Op Straffe van boete van 10 € is het ten strengste verboden:

- met andermans hoed naar huis te gaan

- zich niet houden aan de zwijgplicht wanneer de vrouw van een lid vraagt naar het uur van afsluiten van de   vergadering…


Aldus opgesteld, voorgelezen en goedgekeurd in vergadering van 2 februari 2007 en geldig ondertekend door de Raad van Wijze Hoeden.


Op de stichtingsvergadering van 3 april 2007 in de priorij van Elsegem, Markt 41 te Oudenaarde, wordt dit reglement definitief aanvaard.De Pauwhoed

Willy Naessens

Marc Van Quickelberghe

     

     

De Pastoorshoed

Marc VanQuickelberghe

Patriek Le Roy


                    

De Bolhoed

Marc Larue

Adrien GeirnaertDe steek                    

Filip StandaertDe Strohoed                    

Roger SobrieDe Buishoed

Marc MessiaenDe Swisshoed

Willy Naessens


PS: dit reglement werd aangevuld op de algemene vergadering van 2 februari 2010.

Gewijzigd op de vergadering van HOEDopzetting 2 november 2012.

Gewijzigd op de algemene vergadering van 27 januari 2015

Gewijzigd op de algemene vergadering van 12/07/2017

Gewijzigd op de algemene vergadering van 27/112018 tot VZW